รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  จัดกิจกรรมคุยสบาย ๆ สไตล์สวนดุสิต โดยมี อ.ดุจตะวัน กันไทยราษฎร์ อาจารย์โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมพูดคุยใน เรื่อง หัวอก… ของลูกนักเขียน (ดัง) และได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ณ Poll Café ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย