ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 โดยมีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565  ฯลฯ เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting Application