ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีวาระเสนอพิจารณา การกำหนดรูปแบบและวันเวลาในการประชุม และเรื่องนำเสนอเพื่อทราบ ความเป็นมาของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศและแนวทางการดำเนินงาน โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศและหลักสูตรและการพัฒนานักเรียน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565  ณ ศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต