รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) ครั้งที่  6/2565 โดยมีวาระเรื่องรายงานการติดตามผลการดำเนินงานจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เรื่องกรอบอัตรากำลัง ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สายบริการ ของหน่วยงานอิสระ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และผ่านระบบ Online วันที่ 16 กันยายน 2565