กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรม Activity of the SDU EP.9 เรื่อง “ขยะ ไม่ แขยง” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พรธิดา เทพประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้อง Online Learning 20 อาคาร 11 ชั้น 2 วันที่ 21 กันยายน 2565