ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 โดยมีวาระ เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง(ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้อง Online Learning อาคาร 2 ชั้น 4 วันที่ 21 กันยายน 2565