ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและดำเนินงานคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 9(15)/2565 โดยมีวาระการประชุมประเด็นสำคัญ อาทิเช่น สรุปประเด็นสำคัญการประชุมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต การลงคะแนนคัดเลือกกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย การพิจารณาคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายใน รายงานการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร และฝ่ายต่าง ๆ ของคณะครุศาสตร์ ผ่านระบบ Online โปรแกรม Microsoft Teams เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 9.30 – 11.30 น. ณ ห้องประชุม SDU online 10 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

ภาพ/ข่าว: อำภาพร นามเสนา / ปานใจ คงสิทธิ์