ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานการจัดสหกิจศึกษา (Cooperation and Work Integrated Education : CWIE) ตามแนวทางของคณะครุศาสตร์ โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา พร้อมทั้งอาจารย์ผู้ประสานงานประจำหลักสูตร วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษานครนายกและลำปาง เข้าร่วมประชุม ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 13.30-15.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ Program Microsoft Teams