สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ ให้การต้อนรับ ฝ่ายประกันคุณภาพคู่ค้า บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมสถานที่ผลิต และติดตามการแก้ไขปัญหา ข้อร้องเรียน ของ คณะบุคคล คณะกรรมการโครงการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ โดยมี อาจารย์ ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ผู้จัดการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ กล่าวต้อนรับ และคณะนำเยี่ยมชมกระบวนการผลิต เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 ณ Cafe by HOME