ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน เป็นประธานในการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 3/2565 โดยมีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (ร่าง)โครงการเสริมสร้างความสุข ความมั่นคง และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของประชาคมสวนดุสิต (ร่าง) โครงการสวนดุสิตอยู่ด้วยความเป็นสุขร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนา และ (ร่าง) โครงการงานวิจัยแบบ R2R (Routine to Research) สู่การพัฒนามหาวิทยาลัยและบุคลากร เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมลำพอง 2