ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และประธานคณะกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อฯ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี  ครั้งที่ 9/2565 โดยมีวาระเรื่องโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อการอาชีพ 1 เรื่องโครงการสร้างสรรค์เบญจรงค์ภาพลายมงคลสายสัมพันธ์ จีน-ไทย เพื่อการเรียนรู้ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมสำหรับเยาวชนในชุมชน ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 22 กันยายน 2565