ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉิดฉิน สุกปลั่ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565  โดยมีวาระเรื่อง Bangkok Life FIN Architect สถาปนิกทางการเงิน โครงการสร้างที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ และเรื่องสืบเนื่อง (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมลำพอง 2 และผ่านระบบ Online วันที่ 22 กันยายน 2565