ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานและร่วมรับฟัง การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วิถีชีวิตใหม่ กับสื่อการสอนแบบ Hybrid Learning” ผ่านระบบออนไลน์ จากศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา และทีมงานวิทยบริการ เข้าร่วมกิจกรรม การอบรมโดยได้รับเกียรติจาก รองศาตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้นโยบายการดำเนินงานและเปิดอบรม รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี กล่าวบรรยายเรื่อง”บทบาท เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก (Digital Facilitator)ที่มีประสิทธิภาพ” การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี