รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2/2565 โดยมีวาระเรื่องการแต่งตั้งผู้อำนวยการแผนงานภายในแผนปฎิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงาน เรื่องระบบและกลไกการดำเนินงาน และบทบาทหน้าที่ของผู้อำนวยการแผนงาน ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และผ่านระบบ Online วันที่ 23 กันยายน 2565