ผศ.ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวเปิดการอบรมการเสริมสร้างสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ หัวข้อเรื่อง “ความรู้ทักษะวิธีการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการเงิน” ให้ความรู้ทางด้านกฎหมายระเบียบการเงินการคลัง การเบิกจ่าย การยืมเงิน/นำส่งเงินคืน ปัญหาอุปสรรคในการเบิกจ่าย โดยได้รับเกียรติจาก คุณราตรี จรดล บุคลากรจากสำนักงานการเงิน การบัญชี กองคลังมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากร โดยมีบุคลากรของส่วนงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งเข้าร่วมการอบรมรวมทั้งสิ้น 76 คน ในวันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams