เมื่อวันอังคารที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำคณะทำงานฯ ศึกษาดูงานด้าน Green & Clean University และการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ตามตัวชี้วัดของ THE Impact Rankings ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเตรียมการเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ตามตัวชี้วัดของ The Times Higher Education (THE) Impact Rankings ในปี พ.ศ. 2566 (ค.ศ.2023) โดยได้รับการต้อนรับจาก ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ผศ.ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทีมงาน โดยได้รับทราบข้อมูลและแนวทางในการดำเนินการ และได้เยี่ยมชมในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยทั้งการจัดการเรียนการสอน และการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอีกด้วย