ศูนย์ปฏิบัติการอาหารนานาชาติ รับการตรวจประเมินต่ออายุองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพ สาขาผู้ประกอบการอาหาร อาชีพผู้ปรกอบการอาหารไทย และการขอขยายขอบข่ายในสาขาธุรกิจอาหาร อาชีพพนักงานร้าน อาชีพผู้ช่วยจัดการร้าน อาชีพผู้จัดการร้าน จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ณ ศูนย์ปฏิบัติการอาหารนานาชาติ อาคาร 12 วันที่ 23 กันยายน 2565