สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาอาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณิดา พุ่มท่าอิฐ รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วยอาจารย์อันธิฌา สายบุญศรี อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1 และอาจารย์อริยา ดีประเสริฐ อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 2 ร่วมรับฟังการบรรยาย โดยนางสาวโสภิตา จันทร์เจริญ ผู้จัดการสำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ และบุคลากร บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบข้อบังคับของหอพัก การใช้งานเว็บไซต์ระบบหอพัก แอปพลิเคชันอาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์ (SDU DORM APPLICATION) ตลอดจนแนวทางการอยู่ร่วมกันภายในหอพัก รวมถึงขั้นตอนวิธีการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคติดต่อ ซึ่งผู้เข้ารับการปฐมนิเทศเป็นนักศึกษารหัส 64 และรหัส 65 จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 ณ ห้อง HALL 4 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต