โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบปกติ และรูปแบบสหกิจศึกษา ระหว่างโรงเรียนการเรือน กับ สถานประกอบการภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดทำความร่วมมือ เพื่อผลิต ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญทางด้านทักษะวิชาชีพ การประกอบอาหาร การบริการ ศิลปประดิษฐ์ โภชนาการอาหาร และอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร นักศึกษาสามารถนำองค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพและประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ คุณปิยะ บุญนำกิจสวัสดิ์ ประธานกรรมการบริษัท บุญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ผู้แทนสถานประกอบการภายนอก) และ ดร.สุทัน มุมแดง ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ (ผู้แทนสถานประกอบการภายใน) กล่าวถึงความสำคัญในการจัดทำความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับสถานประกอบการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกับ ผู้บริหารสถานประกอบการภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 6 แห่ง และสถานประกอบการภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 10 แห่ง พร้อมด้วยคณบดีโรงเรียนการเรือน และผู้แทนจากสถานประกอบการร่วมลงนามเป็นพยานในบันทึกข้อตกลง ผ่านระบบออนไลน์ MS Teams เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565