บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรมเรียนรู้พร้อมกับนักศึกษาระดับปริญญาเอก เรื่อง “เรียนรู้ตัวตน (Self-searching)” รายวิชาอัจฉริยะทางอารมณ์และภาษากาย โดย ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ บรรยายเรื่อง “อัจฉริยะทางอารมณ์กับภาวะผู้นำ” และได้รับเกียรติจาก รศ.อรชุมา ยุทธวงศ์ อดีตหัวหน้าภาควิชาศิลปะการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้มีบทบาทสำคัญในฐานะผู้บุกเบิกการละครสำหรับเด็กในประเทศไทย บรรยายเรื่อง “เรียนรู้ตัวตน (Self-searching)” วันที่ 24 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 405 ชั้น 4 บัณฑิตวิทยาลัย และผ่านระบบออนไลน์