บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรมเรียนรู้พร้อมกับนักศึกษาระดับปริญญาเอก เรื่อง “Growth Mind set ของผู้นำทางสังคม” รายวิชาจิตวิทยาพัฒนาภาวะผู้นำ โดย ผศ.ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์ และ ผศ.อัษฎา พลอยโสภณ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ บรรยายเรื่อง “จิตวิทยากับผู้นำทางสังคม” และได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (IFD: Institute of Future Studies for Development) บรรยายเรื่อง “Growth Mind set ของผู้นำทางสังคม” เมื่อวันที่  25 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 และผ่านระบบออนไลน์