นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน เข้าร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษ หัวข้อ แนะนำองค์กร และประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาฝึกประสบการณ์ธุรกิจการบิน  โดยรับเกียรติจาก บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) บรรยายถึง Smart CCTV Face Recognition , Security Access Control ควบคุมการเข้า-ออกของบุคลากรและนักศึกษาในพื้นที่ต่างๆ เป็นต้น รวมถึงพุดคุยและแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ในการรับสมัครนักศึกษาฝึกประสบการณ์สาขาธุรกิจการบิน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องอาคารอเนกประสงค์ธุรกิจการบิน