รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2(27)/2565 โดยมีวาระเรื่อง การพิจารณาแหล่งลงทุนจากเงินประมาณการคงเหลือของงบประมาณแผ่นดินเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการพิจารณาแหล่งลงทุนจากเงินลงทุนที่ครบกำหนด ฯลฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565  ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย