ดร.สุทัน มุมแดง ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ ร่วมกับ ผศ.พิษฐา พงษ์ประดิษฐ ประธานโครงการสอนดนตรีบุคคลภายนอก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมทีมพี่เลี้ยงดูแลเด็ก (Nanny) ในกิจกรรม Suan Dusit Smart Camp ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-26 ตุลาคม 2565 โดยมี ดร.ปุณยวีร์ จิโรภาสวรพงศ์ ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และ ผศ.พรรัก อินทามระ หัวหน้าฝ่ายวิชาการหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และการดูแลเด็ก ณ ห้อง Virtual Learning 01 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผ่านระบบออนไลน์ Zoom เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565