คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม Ukulele คลายเครียด ให้กับบุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อช่วยลดความเครียดได้โดยใช้ อูคูเลเล่ (Ukulele) และสามารถนำประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรม มาใช้ในการลดความเครียดหรือทำให้ผ่อนคลายได้ในชีวิตประจำวัน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ดำเนินการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัษฎา พลอยโสภณ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา ร่วมกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยาการปรึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง นายสันติ แสนกระจาย และนางสาวหทัยทิพย์ คำบาง เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้อง 853 อาคารเครื่องปั้นดินเผา ชั้น 5