ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในกิจกรรมหารือแนวทางความร่วมมือและการพัฒนากิจกรรมเครือข่าย TNDR มหาวิทยาลัยสู่ชุมชนระหว่าง ดร.พิจิตต รัตกุลประธานเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทยและคณะ ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย ซึ่งสืบเนื่องจากการลงนามความร่วมมือร่วมกัน เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา โดยมี ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ กิจทวี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย โดยทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือกิจกรรมที่จะดำเนินการร่วมกันทั้งในส่วนด้านวิชาการที่เป็นวิชาการเฉพาะด้านระดับหลักสูตร และงานวิชาการระดับมหาวิทยาลัยทั้งวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป หลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว และการบูรณาการงานที่เป็นความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตทั้งด้านอาหาร การบริการ การพยาบาล การศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านกฎหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดการสาธารณภัยในระดับประเทศ ซึ่งเป็นภัยใกล้ตัวเราที่มีความรุนแรงและความถี่มากขึ้นในปัจจุบัน วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี