ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวเปิดการอบรมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติ และบรรยายในหัวข้อ Money is in the air ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายในหัวข้อดังกล่าวฯ โดยวิทยากรได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นฯ ณ Hybrid Room 2310 อาคาร 2 ชั้น 3 และผ่านระบบออนไลน์ MS Teams เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565