โรงเรียนกฎหมายและการเมือง จัดกิจกรรมทำบุญโรงเรียนกฎหมายและการเมืองในโครงการ กึ่งทศวรรษ โรงเรียนกฎหมายและการเมืองแห่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในปีที่ 88 โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมในครั้งนี้ ณ ห้อง 304 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (แยกสวนรื่นฤดี)