ผศ.ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานการประชุมจัดทำร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 โดยมี รศ.ดร.รุ่งภพ คงฤทธิ์ระจัน ผู้แทนหลักสูตรกฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐ ผศ.ดร.นวรัตน์ เตชะโชควิวัฒน์ ผู้แทนหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ดร.ทิพย์ ขำอยู่ ประธานหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง ประธานหลักสูตร ป.บัณฑิตล่ามภาษามือ พร้อมด้วยคณาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยและผู้ประสานงานหลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัย ในวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00–12.00 น. ณ ห้องประชุม 308 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต