ผศ.ดร.พรพัสนนันท์ เดชประสิทธิโชค รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 9(71)/2565 โดยมีเรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา แผนการดำเนินงานร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยในงาน APEC BCG Economy Thailand 2022 : Tech to Biz (Thailand Tech Show 2022) แผนการดำเนินงานโครงการหอมขจร เรื่องสืบเนื่อง รายงานความก้าวหน้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม รายงานการดำเนินงานโครงการหอมขจร  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund; SF) ประจำปี 2566 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานวารสาร รายงานความก้าวหน้าโครงการ Visiting Research Scholar และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัยเชิงนโยบายของมหาวิทยาลัย ฯลฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต