กิจกรรม Insight M-Sci ระหว่าง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับ สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแห่งประเทศไทย โรงเรียนสอนศาสนาศานูปถัมภ์ และโรงเรียนอิสลามสนติชน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมงานและแนะนำหลักสูตรฯ Credit Bank และทุนการศึกษา นำโดย ดร.มนัส บุญชม นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแห่งประเทศไทย คุณประเสริฐ อยู่เป็นสุข ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์ คุณประเสริฐ  มัสชารี ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนอิสลามสันติชน และคณะ ในการนี้ประธานหลักสูตร แนะนำหลักสูตร เพื่อให้โรงเรียนได้รับทราบข้อมูลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ ของคณะและกิจกรรมด้านส่งเสริมการศึกษาต่อในหลักสูตรของ คณะวิทยาการจัดการ พร้อมนำคณะผู้เข้าร่วมงานเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต