รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(22)/2565  โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณา ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 และพิจารณาผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พ.ศ. 2565 เรื่องสืบเนื่องแนวทางการดำเนินการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปี การศึกษา 2566  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน สถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System: TCAS66) ฯลฯ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ห้องประชุม ชั้น 5