ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉิดฉิน สุกปลั่ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565  โดยมีวาระเรื่อง การพิจารณาเสนอเชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต พิจารณาการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษา และการประชุมสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 และผ่านระบบ Online วันที่ 20 ตุลาคม 2565