ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง สรุปผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2564 การติดตามงานหน่วยงานในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัยการพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่  25 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย