ดร.ณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล เป็นประธานการประชุมสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5 (61/2565) โดยมีวาระการประชุมเรื่อง การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และเรื่องสืบเนื่อง การจัดการพลังงานสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สรุปรายได้ ค่าใช้จ่าย ของสวนดุสิตโพล การทำโพลสำรวจความคิดเห็นของคนสวนดุสิตในประเด็นต่าง ๆ การประสานงานจัดกิจกรรมร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และภาระงานของบุคลากรสวนดุสิตโพลในหน่วยงานต่างๆ เมื่อวันที่  25 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม 203 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน