ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(33)/2566 โดยผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ ได้ร่วมกันพิจารณาผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564-กันยายน 2565) ของสำนักกิจการพิเศษ, (ร่าง) รายงานผลการดำเนินงานสำนักกิจการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565, การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ รวมถึงรับทราบผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสำนักกิจการพิเศษ ณ ห้องประชุมลำพอง 3 (ห้อง 1215) อาคาร 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคารเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565