คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเสวนา Happy Science Happy University: กรณีศึกษา Happy Body และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ ณ  co-working space ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์ วันที่ 26 ตุลาคม 2565