ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวเปิดการอบรมและบรรยายในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ เปลี่ยน ปรับ รับ Gen Z ในการนี้ ดร.นกุล ฤกษ์จริจุมพล ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายในหัวข้อดังกล่าวฯ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันด้วย เมื่อวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 ณ ห้อง ILAC Co-Leamiing Space อาคาร Student Adtiviy Space ชั้น 2