ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จัดเวที Deans Discuss Episode 4: Smart Curriculum for SDU Future Learners เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ณ ห้อง Dusit Bistro & Co-Working Space มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีคณบดีทุกคณะเข้าร่วมอภิปราย

ซึ่งที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เป็นความท้าทายในการพิจารณาหลักสูตรปัจจุบันที่มีอยู่นั้น สามารถตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องได้หรือไม่ จากการอภิปรายดังกล่าวจึงได้ข้อสรุปว่า คณบดีทุกคณะจะพิจารณาดำเนินการทบทวนหลักสูตรที่มีอยู่และพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับความจำเป็นในอนาคต รวมทั้งบริหารจัดการคุณภาพองค์รวมของหลักสูตรซึ่งเป็นภารกิจหลักของคณบดี