รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมติดตามงานและมอบนโยบายแนวทางการพัฒนาพื้นที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ลำปาง โดยมีวาระการประชุมเรื่อง อธิการบดีมอบนโยบายแนวทางการพัฒนาพื้นที่ จากแนวคิด One World Library สู่ Universityมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง  การเตรียมการเพื่อรองรับการตรวจประเมินการคุณภาพการศึกษา โครงการปรับปรุงและจ้างก่อสร้าง รายงานความก้าวหน้าโครงการจ้างปรับปรุงและโครงการจ้างก่อสร้าง ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง รายงานรายละเอียดงบประมาณ ประจำปี 2566 ศูนย์การศึกษาลำปาง รายงานการใช้งานห้องปฏิบัติด้านอาหาร ห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาตร์ และห้องปฏิบัติการด้านธุรกิจบิน รายงานความพร้อมด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและรายงานความพึงพอใจ ของนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ต่อการใช้งานระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย รายงานโครงการที่จำเป็นต้องดำเนินการโดยเร่งด่วน และหารือแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปี 2567 ศูนย์การศึกษาลำปาง ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Meeting วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565