นายถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10(33)/2565  โดยมีวาระเรื่อง การติดตามการดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย เรื่องการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่องการพิจารณาแต่งตั้งสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 วันที่ 28 ตุลาคม 2565