รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3(28)/2565 โดยมีวาระเรื่อง การประกันสุขภาพกลุ่มของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2566 ฯลฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565  ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย.