ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2565 โดยมีวาระเรื่องรายงานความก้าวหน้าการใช้เงินงบประมาณโครงการประจำเดือนตุลาคม 2565 เรื่องการเสนอ(ร่าง)แผนโครงการและงบประมาณโครงการสถาบันขงจื่อฯ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 31 ตุลาคม 2565