รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหา ครั้งที่ 2/2565 โดยมีวาระเรื่องประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เรื่องการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565