รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) ครั้งที่ 8/2565 โดยมีวาระพิจารณา เรื่อง  การพิจารณาพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือ เชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ การปรับปรุงบัญชีเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุน ฯลฯ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต