นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 65 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ภายใต้ชื่อกิจกรรม “SDUnity” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาความเป็นสวนดุสิต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วราณี เวสสุนทรเทพ  รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษา พร้อมด้วย ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยกิจกรรมได้อธิบายความหมายของความเป็นสวนดุสิตสะท้อนผ่านกิจกรรมที่นักศึกษานำเสนอ ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมงานทั้งสิ้น 142 คน 6  สาขาวิชา คือ
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
– หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
– หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา

กิจกรรมในงานประกอบด้วยการออกร้านจำหน่ายอาหาร การแสดง การเดินแบบชุดประจำสาขาจากทุกสาขาวิชา และการแสดงดนตรีโฟล์ซอง ภายใต้การดูแลให้คำปรึกษาโดย อาจารย์พรพิมล นามวงศ์ และอาจารย์ วรรณิกา เกิดบาง โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565  เวลา 08.00-12.00 น.  ณ ห้อง Student Center มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี