สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (กลุ่มตรวจสอบการบริหารพัสดุ สำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 20)  เข้าตรวจครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการและการบริโภคเพื่อลดมลภาวะ  ผ่านระบบสายพานแบบบรรจุขวดแก้ว  ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณะบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นางสาวกนกวรรณ คนซื่อ ผู้อำนวยการกองคลัง  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  และนางสาวปิยะดา ปุรัษกาญจน์  หัวหน้างานพัสดุ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้การต้อนรับและนำตรวจครุภัณฑ์ดังกล่าว ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00-15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

..