ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน เป็นประธานในการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 5/2565 โดยมีวาระเรื่องสรุปกิจกรรมให้องค์ความรู้เพื่อสอบในการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย(สายสนับสนุน) เรื่องสรุปกิจกรรมฝึกปฏิบัติการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานหลักเพื่อใช้ประกอบการขอรับการแต่งตั้งพนักงานสายสนัลสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565