ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี  พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี  และคณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี  ร่วมต้อนรับและนำเสนอนโยบายการดำเนินงานด้าน  Green & Clean University  แก่คณะตรวจเยี่ยมจากศูนย์สิ่งแวดล้อม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และทีมงานจากกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  และเข้าเยี่ยมชมตามจุดต่างๆ  ภายในวิทยาเขตสุพรรณบุรี  ในส่วนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาทักษะใหม่ในการจัดการสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  (ระยะที่ 3)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางในการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยการประชุมจัดขึ้น ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี