รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต โดยมี คุณอนิรุทธ์ ศรีเลขา คุณนงนุช ผ่องศรี คุณพรรณทิพา กิจภักดีกุล คุณวรรณา แสนใจกล้า และคุณจุฑารัตน์ ศรีชูเปี่ยม เจ้าหน้าที่ศูนย์สิ่งแวดล้อม ร่วมพูดคุยในประเด็น เรื่อง หัวอกคนทำงานสิ่งแวดล้อม และได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ Poll Café ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565